Alleeli – Geenin muunnos, joka on syntynyt mutaation kautta. Samasta geenistä voi olla eri alleeleita, eli eri muunnoksia. Saman geenin kaikki alleelit sijoittuvat kromosomissa aina samaan paikkaan, eli lokukseen.

Autosomi – Muut kuin sukupuolikromosomit.

DF – Double factor. Ks. Kaksinkertainen tekijä.

DNA – ( eng. Deoxyribonucleic acid) Deoksiribonukleiinihappo. Sisältää solun perinnöllisen aineen.

Dominoiva mutaatio – ( Vallitseva mutaatio ) Dominoiva merkitsee sitä, että geeni vallitsee itseään “heikompien” geenien yli. Tarvitaan vain yksi alleeli toiselta vanhemmista, jotta saadaan väri näkymään poikasella. Dominoivat värit eivät voi koskaan olla piileviä. …Ellei jokin toinen alleeli ole vielä dominoivampi.

Geeni – Perintötekijä. 1) DNA-molekyylin jakso, joka ohjaa RNA-molekyylin syntyä. 2) Toiminnallisesti yhtenäinen osa eliön DNA:ta, joka ohjaa solun ja eliön elintoimintoja tai kehitystä. Perinnöllisyyden yksikkö.

Geeninvaihdunta – ( eng. Crossing over ) Kromatidin osat vaihtuvat meioosin ensimmäisessä vaiheessa, vastinkromosomien pariutuessa. Tämän seurauksena geenien kytkentä purkautuu joiltakin osin. (= Eli X-kromosomeista katkeaa pätkät, jotka vaihtavat paikkaa. Eli kromosomit vaihtavat näitä geenejä.)

Heterotsygoottinen – Eriperintäinen, solu tai yksilö, jonka diploidisessa kromosomistossa jotkin tietyt vastingeenit ovat eri alleeleja. Eli linnulla on yksi alleeli. Esimerkiksi lintu, jolla on piilogeeninä harlekiini, on heterotsygootti harlekiinin suhteen.

Homotsygoottinen – Samaperäinen, solu tai yksilö, jonka diploidisessa kromosomistossa jotkin tietyt vastingeenit ovat samaa alleelia.

Kaksinkertainen tekijä – (Double factor) Lintu, joka on perinyt kaksi yhteisvallitsevasti periytyvän värin geeniä, toisen isältään ja toisen äidiltään. Käytetään esimerkiksi dominoivilla hopeilla.

Melaniini – Tummat värit. Höyhenpuvun lisäksi melaniinin vaikutus on havaittavissa myös jaloissa, nokassa ja silmissä. Esimerkiksi lutinon silmät ovat punaiset, koska melaniinin puuttuessa verisuonet näkyvät. Melaniini on voimakkaampi lipokromeihin nähden.

Melanismi – Melaniinien aiheuttama eläinten värien tummuminen.

Peittyvä mutaatio – ( Resessiivi mutaatio ) Molemmilta vanhemmilta tarvitaan geeni, jotta peittyvän mutaation saa näkyväksi.

Piilogeeni – Puhekielinen ilmaisu heterotsygootille väistyvälle tekijälle ja tarkoittaa sitä, että väri on siirtynyt perimässä poikaselle, muttei näky siitä ulkoisesti.

Resessiivi mutaatio – Resessiivi alleeli on sellainen, joka vain yhtenä kopiona esiintyessään “väistyy” dominoivamman alleelin alle, eikä siksi tule näkyväksi. Jotta lokuksessa ei olisi mitään, mikä voisi dominoida resessiivin alleelin, täytyy resessiivisti periytyviä alleeleita olla lokuksessa kaksi. Eli jotta resessiivi väri tulee näkyviin, geenin on esiinnyttävä homotsygoottina.

SF – Single Factor. Ks. Yksinkertainen tekijä.

Sukupuolisidonnainen mutaatio – Z-kromosomissa periytyvä mutaatio, joka periytyy isältä suoraan tyttärelle, mutta pojalle periytyäkseen vaatii geenin sekä äidiltä että isältä. Mikäli vain naaras kantaa sukupuolisidonnaista mutaatiota, se periytyy koiraille vain piilogeeninä, ei milloinkaan näkyvänä. Naaraspuolisille poikasille se ei periytyisi ollenkaan. Mikäli vain koiras kantaa sukupuoleen sidonnaista mutaatiota näkyvänä, periytyy mutaatio näkyvänä jokaiselle naaraspoikaselle, mutta koiraat voivat saada sen vain piilogeeninä.

Vallitseva – ( Dominoiva )Periytymistapa, jossa värin esilletulemiseen vaaditaan vain yksi geeni toiselta vanhemmista.

Yksinkertainen tekijä – ( Single factor ) Lintu, joka on perinyt yhteisvallitsevasti periytyvän värin tekijän toiselta vanhemmistaan, eli jonka lokuksessa toinen alleli on luonnontyyppiä ja toinen dominoiva alleeli. Käytetään esimerkiksi dominoivilla hopeilla siten, että lintu, joka on saanut toiselta vanhemmistaan dominoivan hopean tekijän, on single factor, eli lyhennettynä SF.

Tsygootti – Hedelmöittynyt munasolu