Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä

Neitokakadut – Variaatioiden Aikakausi
www.neitokakadut.com
ida.kaukonen@gmail.com

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Ida-Emilia Kaukonen

ida.kaukonen@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Poikasvarausrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Poikasten varaajien tietojen käsittelyn tarkoitus:

– arvioida ostajan soveltuvuus neitokakadun omistajaksi

– arvioida kasvattajan ja hänen tarjoamiensa lintujen soveltuvuus ostajaehdokkaalle

– yhteydenotto kauppaa koskevissa asioissa

– yhteydenotto ongelmatilanteissa

– yhteydenotto ostajaan myöhemmin, jos aikaisemmalla ostajan yhteydenottokerralla ei tullut vielä toivotunlaista poikasta

– lisätietojen kysyminen

– myydyn kasvatin kuulumisten kysyminen

– etuosto-oikeuden toteutumisen varmistaminen tulevaisuudessa: esimerkiksi useampi vuosi ostotilanteesta tapahtuva varmistus siitä, että lintu on edelleen sopimukseen merkityllä omistajalla

– ostajan täysi-ikäisyyden selvittäminen

– alle 18-vuotiaan ostajan huoltajan yhteystiedon selvittäminen, jotta varmistetaan alaikäisen lupa lemmikin hankintaan sekä perheen sitotuminen eläimeen

– selvittää ostajan toiveet koskien ostettavan linnun peruspiirteitä: esim väri ja sukupuoli

– kartoittaa ostajan harrastustoiveet, jotta voidaan yhdistää sopivaluonteinen lintu oikealle omistajalle

– kaupantekoon ja sopimuksen muotoiluun vaikuttavien asioiden selvittäminen

– ehkäistä väärinkäytöksiä ja vilpillisiä ostoyrityksiä esimerkiksi keksittyä henkilöllisyyttä käyttäen

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Tiedonkeruu tapahtuu hakulomakkeen, sähköpostin, Facebookin, puhelinsoiton tai muun vastaavan yhteydenottotavan kautta. Täyttämällä lomakkeen henkilö suostuu siihen, että hänen tietojaan käsitellään tapahtuman ajan pilvipalvelussa. Rekisterinpitäjä voi kysyä rekisteröidyltä lisätietoja annettuja yhteydenottotietoja käyttäen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käsittelee sivuston ylläpitäjä, joka on sama taho kuin rekisterinpitäjä. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja käsittelevä taho suojaa laitteiston, jolla tiedot sijaitsevat, palomuurilla, virusturvalla ja salasanalla. Yhteydenotto, jolla ei ole tulevaisuuden kannalta säilytysperustetta, tuhotaan. Sellainen tieto, joka on lakisääteisesti, Neitokakadut.com-yhteisön historian dokumentoinnin, sivuston ylläpitäjän kasvatustoiminnasta kirjaa pitämisen (esimerkiksi tieto siitä, kenelle mikäkin kasvatti on sijoitettu), etuosto-oikeuden varmistamisen ja/tai häiriökäytöksen ja vilpin ehkäisemisen kannalta perusteltua, voidaan säilyttää. 

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus oikaista tietoja

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan kaikki itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on tarpeen:

 • sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
 • rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten
 • kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä
 • yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus saada tiedot poistetuksi todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti
 • oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kun ei ole kysymys edellä mainituista tilanteista, rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin tai käyttää vastustamisoikeuttaan muutoin, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 • henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.